Kvalitetspolicy

• Hög kvalitet skall alltid vara kännetecknade för ComfortZones produkter och tjänster och skall härigenom utgöra en avgörande faktor vid val av värmepump.

• Vi skall leverera kundernas krav på produkt- och tjänstekvalitet.


• Produktionen av värmepumpar skall ständigt förbättras. Vår vision är alltid 0 % fel.

• Alla kunder skall bemötas med respekt och värdighet.


• Vi står för våra löften. En nöjd kund är en bra kund.


• Kvalitet är alla ComfortZone-anställdas angelägenhet och ansvar

Miljöpolicy

• ComfortZone AB är ett miljöföretag.

  
• Våra produkter bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.

  
• Våra produkter bidrar till en minskad energianvändning.

 
 • Nya produkter skall vara energieffektiva, miljövänliga och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebar energi.

  
• Våra transporter skall skötas av miljö-certifierade företag.

  
• Ingående komponenter i våra värmepumpar skall orsaka minimal miljöpåverkan.

  
• Miljötänk genomsyrar vår verksamhet alltifrån fabriksanställd till VD.

  
• VD har övergripande ansvar för att vår miljöpolicy efterlevs och utvecklas.

  
• Miljöarbetet fortgår ständigt

Miljömål

Växthusgaser

Genom att kontinuerligt förbättra våra värmepumpar och hela tiden sträva efter bättre verkningsgrad ska vi bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen. Vårt mål är att introducera en verkningsgradsfärbättring minst vart annat år. Vår produktionslokal har idag återvinning av värme. Vår testanläggning återvinner såväl värme som kyla. Målet är att inom 2 år färbättra värmeåtervinningen i fabriken med hjälp av nya egna produkter anpassade fär fabrikslokaler.

Luft + försurning + klimatpåverkan

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Våra produkter bidrar i högsta grad till att ge människor en god och välventilerad inomhusmiljö samtidigt som utomhusmiljön skyddas från försurande utsläpp. Vårt mål är att etablera oss starkt i Europeiska områden där husen idag värms företrädesvis med fossila bränslen. Etablering med stark marknadspenetration skall ha skett senast 2013. Minskat användande av fossila bränslen leder också till minskad försurning. Miljömålet går hand i hand med våra marknadsambitioner.

Ozonnedbrytande ämnen

Vi använder idag, för ozonskiktet minimalt farliga köldmedier i våra produkter. Vårt mål är att i nya produkter, om möjligt, introducera köldmedier med än mindre påverkan på ozonskiktet.

Kemisk påverkan

Nya produkter skall granskas ur ett kemisk-biologiskt perspektiv. Inga kända skadliga komponenter skall användas i nya produkter.

Allmänna Köp- och leveransvillkor

Tillämpligt standardavtal. I tillägg till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor ska standardavtalet AA VVS 09 tillämpas om inte annat överenskommits.

1.1 Köpare

Köpare enligt dessa villkor är alltid beställaren, oavsett leveransmottagare. Med beställare avses samtliga som för Köparens räkning sköter kontakt och gör beställning hos Säljaren.

1.2 Säljare

Säljaren enligt dessa villkor är alltid Comfortzone AB med organisationsnummer. 556619-3891.

1.3 Betalningsvillkor

Betalning skall ske inom 30 dagar efter varje delleverans om inte annat avtalats. Dröjsmålsränta utgår med 24% vid försenad betalning.

1.4 Priser

Prislistan gäller tills vidare.
Om vid ordertillfället ej beslutad skatt eller annan avgift tillkommer, bortfaller eller ändras och detta medför icke oväsentlig förändring av företagetes kostnader för att utföra leveransen skall priset justeras i motsvarande mån.

1.5 Produktgaranti Comfortzone

Produktgarantins omfattning

Vid köp av en Comfortzone värmepump får ni med 18 års produkttrygghet! (gäller för privatperson). Vi lämnar 6 års garanti och efter det har ni möjlighet att teckna en trygghetsförsäkring med vår partner Arctic upp till 18 år från tillverkningsdatum.
2 år fabriksgaranti från tillverkningsdatum eller installationsdatum, dock max 2 år och 3 mån lämnas på värmepumpar om inte annat avtalats. Därefter träder vår trygghetsgaranti in och ersätter er försäkringskostnad vid inträffad skada på värmepumpen, se nedan. Installationsdatum skall styrkas med dokumentation från installatör. Installationen ska var utförd på ett fackmannamässigt sätt.

Produktgarantin gäller för material och fabrikationsfel på produkten som uppträder inom garantitiden. Garantin gäller i Sverige. Garantiåtagandet omfattar inte installation av värmepumpen och eller därav uppkomna fel eller brister vilka kan härledas till installationen. För kringutrustning och övriga produkter hänvisar vi till respektive tillverkares egna garantivillkor.

Trygghetsgaranti

Vid köp av en Comfortzone frånluftsvärmepump ingår utöver 2 års produktgaranti, en trygghetsgaranti för privatpersoner som innebär ytterligare 4 års skydd mot maskinskada. För juridisk person så som BRF ingår 3 års trygghetsgaranti. Trygghetsgarantin utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande försäkring för juridisk person och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk och den åldersavskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada på din värmepump. Kontrollera att din villaförsäkring verkligen omfattar maskinskada. Denna trygghetsgaranti är endast tillämplig då försäkringsbolaget har betalat ut ersättning och gjort avdrag för självrisk samt avskrivning. Trygghetsgarantin gäller inte för skada där kostnaden för reparation understiger gällande självrisk på den försäkrades villaförsäkring eller liknande.

Trygghetsgarantin kan därefter förlängas ytterligare upp till 18 år hos vår partner Arctic.
När värmepumpen närmar sig slutet på år 6 så kommer Arctic att skicka ett erbjudande om att teckna en försäkring (år 5 för juridisk person). Ni kan som ägare av en Comfortzone även kontakta Arctic direkt för information eller för att starta en försäkring.
Arctic telefon 08-7460560
Mer om Comfortzone produktgaranti finns i installations och användarmanual.

1.6 Leverans och emballage

Leverans sker fritt fabrik/lager inkl. emballage.
Alla angivna leveranstider är preliminära.
Skadestånd vid försenade leveranser utgår ej.
Reklamationer skall framföras inom 10 dagar efter mottagandet av varan.
Reglering sker genom åtgärd eller utbyte av vara.

1.7 Returer

Efter vårt godkännande skall godset returneras med betald frakt till anvisad plats. Avlämnandet av godset till Köparen sker vid överlämnandet till speditör.

1.8 Transportansvar

Säljarens ansvar upphör vid överlämnande till speditör. Ansvar övergår därefter till speditören och efter deras gällande ansvarsbestämmelser.
Om godset blir skadat i frakten skall detta noteras på följesedeln innan mottagandet godkänns och klagomål riktas till speditören inom den tidsfrist denne stipulerar. För Schenker gäller 5 arbetsdagar. Speditörens transportansvar upphör sedan godset avlastats.

1.8.1 Transportansvar vid dolda skador

Den stipulerade tidsfristen är densamma även för dolda skador. Detta innebär att mottagaren måste packa upp och inspektera godset inom denna tid även i det fall att det skall stå oanvänt en tid, annars kan mottagaren själv få stå för eventuell skadekostnad.

För värmepumpar visar erfarenheten att även små eller obetydliga yttre skador kan vara tecken på omfattande dolda skador.

Mottagaren bör därför i dessa fall alltid lossa alla frontplåtar och inspektera värmepumpen invändigt.

1.8.2 Transportansvar vid delad transport

Vid egen transport en del av sträckan upphör speditörens ansvar vid överlämnandet till annan transportör.

Alla skador måste påtalas vid överlämnandet för att speditören skall vara villig att lämna någon skadeersättning.

Tredjepartsansvar
Säljaren ansvarar inte för skada på tredje part som orsakas av godset eller dess användande.

1.8.3 Förhinder att leverera

I de fall speditören inte kan genomföra en leverans till kund så går leveransen tillbaka till terminal.
Speditören kommer sedan att försöka kontakta köpande kund för överenskommelse om nytt leveranstillfälle.
För den nya utkörningen kommer en utkörningskostnad att debiteras.
Speditören debiterar terminalkostnad 90 kr per dag efter tre dagar på terminal. Dessa kostnader debiteras er som kund.
Se också vårt installationsprotokoll.

Integritetspolicy

Inom Comfortzone säkerställer vi att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. För att kunna utföra våra tjänster behöver vi behandla vissa personuppgifter. Med behandling menar vi insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter.
Vår integritetspolicy talar om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund eller leverantör har.

Personuppgiftsansvarig

Comfortzone AB, Kemistvägen 10, 183 79 TÄBY, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar används internt av oss och i vissa fall, för att kunna fullgöra våra åtaganden, av tredje part.

Säkerheten

Vi skyddar dina personuppgifter dels genom tekniska lösningar och dels genom att begränsa åtkomst för våra anställda.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och uppfylla våra åtagande så behandlar vi personuppgifter i följande situationer. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, organisationsnummer eller personnummer, befattning, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kommunicera med oss

För att vi ska kunna ge dig god service i din kontakt med oss vid t.ex. frågor gällande reklamationer, leveransinformation, avhjälpa fel och besvara tekniska frågor. Då våra produkter är sällanköpsvaror lagrar vi dina personuppgifter i många år i syfte att kunna ge dig effektiv och god service då du kontaktar oss igen. Du kan när som helst be oss radera din personuppgifter genom att skicka e-post till info@comfortzone.se eller kontakta oss på telefon 08-758 01 20.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, erbjudanden och kampanjer till dig. Du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att skicka oss e-post till info@comfortzone.se. Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss.

När och hur vi delar personuppgifter med tredje part

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras på vår server lokaliserad i Sverige. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part för att kunna fullfölja våra avtal och åtaganden. Vi delar dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl. När vi delar dina personuppgifter med tredje part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hanteringen av personuppgifter.
I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav fån myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Dina rättigheter

Dataskyddförordningen säger att du alltid har rätt att ta dela av de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättning, komplettering, radering eller avidentifiering av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.
Om du tycker att någon uppgift är felaktig bör du kontakta oss omedelbart.
Anser du att vi på något sätt behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontakta oss