Kvalitetspolicy

• Hög kvalitet skall alltid vara kännetecknade för ComfortZones produkter och tjänster och skall härigenom utgöra en avgörande faktor vid val av värmepump.

• Vi skall leverera kundernas krav på produkt- och tjänstekvalitet.


• Produktionen av värmepumpar skall ständigt förbättras. Vår vision är alltid 0 % fel.

• Alla kunder skall bemötas med respekt och värdighet.


• Vi står för våra löften. En nöjd kund är en bra kund.


• Kvalitet är alla ComfortZone-anställdas angelägenhet och ansvar

Miljöpolicy

• ComfortZone AB är ett miljöföretag.

  
• Våra produkter bidrar till att minska utsläppen av koldioxid.

  
• Våra produkter bidrar till en minskad energianvändning.

 
 • Nya produkter skall vara energieffektiva, miljövänliga och i största möjliga utsträckning använda förnyelsebar energi.

  
• Våra transporter skall skötas av miljö-certifierade företag.

  
• Ingående komponenter i våra värmepumpar skall orsaka minimal miljöpåverkan.

  
• Miljötänk genomsyrar vår verksamhet alltifrån fabriksanställd till VD.

  
• VD har övergripande ansvar för att vår miljöpolicy efterlevs och utvecklas.

  
• Miljöarbetet fortgår ständigt

Miljömål

Växthusgaser

Genom att kontinuerligt förbättra våra värmepumpar och hela tiden sträva efter bättre verkningsgrad ska vi bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen. Vårt mål är att introducera en verkningsgradsfärbättring minst vart annat år. Vår produktionslokal har idag återvinning av värme. Vår testanläggning återvinner såväl värme som kyla. Målet är att inom 2 år färbättra värmeåtervinningen i fabriken med hjälp av nya egna produkter anpassade fär fabrikslokaler.

Luft + försurning + klimatpåverkan

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Våra produkter bidrar i högsta grad till att ge människor en god och välventilerad inomhusmiljö samtidigt som utomhusmiljön skyddas från försurande utsläpp. Vårt mål är att etablera oss starkt i Europeiska områden där husen idag värms företrädesvis med fossila bränslen. Etablering med stark marknadspenetration skall ha skett senast 2013. Minskat användande av fossila bränslen leder också till minskad försurning. Miljömålet går hand i hand med våra marknadsambitioner.

Ozonnedbrytande ämnen

Vi använder idag, för ozonskiktet minimalt farliga köldmedier i våra produkter. Vårt mål är att i nya produkter, om möjligt, introducera köldmedier med än mindre påverkan på ozonskiktet.

Kemisk påverkan

Nya produkter skall granskas ur ett kemisk-biologiskt perspektiv. Inga kända skadliga komponenter skall användas i nya produkter.

Integritetspolicy

Inom Comfortzone säkerställer vi att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. För att kunna utföra våra tjänster behöver vi behandla vissa personuppgifter. Med behandling menar vi insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter.
Vår integritetspolicy talar om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund eller leverantör har.

Personuppgiftsansvarig

Comfortzone AB, Kemistvägen 10, 183 79 TÄBY, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar används internt av oss och i vissa fall, för att kunna fullgöra våra åtaganden, av tredje part.

Säkerheten

Vi skyddar dina personuppgifter dels genom tekniska lösningar och dels genom att begränsa åtkomst för våra anställda.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och uppfylla våra åtagande så behandlar vi personuppgifter i följande situationer. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, organisationsnummer eller personnummer, befattning, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kommunicera med oss

För att vi ska kunna ge dig god service i din kontakt med oss vid t.ex. frågor gällande reklamationer, leveransinformation, avhjälpa fel och besvara tekniska frågor. Då våra produkter är sällanköpsvaror lagrar vi dina personuppgifter i många år i syfte att kunna ge dig effektiv och god service då du kontaktar oss igen. Du kan när som helst be oss radera din personuppgifter genom att skicka e-post till info@comfortzone.se eller kontakta oss på telefon 08-758 01 20.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, erbjudanden och kampanjer till dig. Du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att skicka oss e-post till info@comfortzone.se. Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss.

När och hur vi delar personuppgifter med tredje part

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras på vår server lokaliserad i Sverige. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje part för att kunna fullfölja våra avtal och åtaganden. Vi delar dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl. När vi delar dina personuppgifter med tredje part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hanteringen av personuppgifter.
I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav fån myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Dina rättigheter

Dataskyddförordningen säger att du alltid har rätt att ta dela av de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättning, komplettering, radering eller avidentifiering av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade.
Om du tycker att någon uppgift är felaktig bör du kontakta oss omedelbart.
Anser du att vi på något sätt behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senast gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontakta oss