Hur fungerar frånluftsvärme?

Vi väljer här att beskriva en frånluftsvärmepump. Principen är dock densamma oavsett typ av värmepump.

Varm inomhusluft sugs från våtutrymmen till pumpen. Ny friskluft tas in genom vanliga fönsterventiler eller väggventiler. Den varma luften passerar förångaren. Genom förångaren strömmar ett nedkylt köldmedium. Köldmediet värms upp av den varma inomhusluften och förångas till gas samtidigt som luften kyls ned. Den nedkylda inomhusluften blåses ut genom husväggen som en restprodukt.

Det förgasade köldmediet leds till en kompressor där trycket på gasen höjs. I och med att trycket höjs stiger också temperaturen på gasen från c:a +10 grader till c:a 80 grader.

I detta högtrycksområde leds kallt vatten in i kondensorn. Detta kalla vatten värms upp av den heta gasen som då kondenseras till vätska. Det uppvärmda vattnet passerar ut för uppvärmning av hus och varmvatten.

När köldmediet lämnat av sin värme till vattnet, passerar det en ventil där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Det kalla och huvudsakligen flytande köldmediet går sedan åter till förångaren.