Sidan 1

Kan man verkligen få ut 5-6,5 kW ur frånluften?
Ja, genom att kyla ned luften ytterligare 15-20 grader, så erhålls 6,5 kW via luftens avkylning och av fukt som fälls ut. Teorin angående de grundläggande fysikaliska principerna se förångning samt effektberäkningar. För att realisera detta har vi utformat vår produkt på energieffektivaste sätt, för övrig information se produktbeskrivning. Vår produkt CE50 har funnits på marknaden sedan 2003 och nöjda kunder kan intyga att de får ut 5 kW, med energivinster enligt våra beräkningar.

Vanlig kommentar:” Kall luft kommer in via friskluftintagen vintertid så nettoeffekten måste vara liten då”.
Kall luft kommer in i alla fastigheter som har normenlig ventilation enligt Boverket. Våra produkter kräver inte mer tilluft än någon annan ventilationslösning. Den kalla luften påverkar alltså inte funktionen eller energi besparingen, värmepumpen kommer fortfarande att kunna ge 5-6,5 kW.

Om ni inte tillför någon energi alls till huset förutom den återvunna energin ur frånluften, var kommer då energin ifrån? Är det en evighetsmaskin ni har uppfunnit?
Då luften som blåses ut ur huset oftast är kallare än den som kommer in via friskluftsventilerna blir det ett nettotillskott av energi till huset.
Det finns också en hel del spillvärme i hus: Från människor, hushållsmaskiner, datorer, solinstrålning etc. Det kan bli flera kW tillsammans. Dessutom tillför vi en del el för att driva värmepumpen, 0,6-1,7 kW.

Hur löser ni problemen med is på er förångare?
Vi har en avfrostningsautomatik som känner av tryckökningen över förångaren. Då det blir för mycket is så stannar kompressorn några minuter och isen smälter med hjälp av den varma inomhusluften som passerar.

På vilket sätt kan en frånluftsvärmepump minska risker för astma, cancer och kärlsjukdomar?
Ja på grund av att frånluftsvärmepumpen ökar omsättningen av inomhusluften. Frisk utomhusluft tas antingen in direkt eller via en tilluftvärmare som skickar filtrerad värmd luft in i huset.

För övrigt se länk ”Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende” från socialstyrelsen som beskriver inomhusluftens inverkan på hälsa. Citat ur dokumentet: ”Vid god dimensionering, med bl.a. bra ventilation och värmeåtervinning, råder normalt inte något motsatsförhållande mellan energihushållning och ett gott inomhusklimat. Energihushållning motverkar i regel obehag som t.ex. kallras, dragiga golv och kondens. Genom energihushållning minskas också utsläpp av luftföroreningar”.

”Ökad risk för lungcancer, försämring av astma och andra luftvägsbesvär, liksom hjärt-/kärlsjukdomar och ökad dödlighet har rapporterats som följd av luftföroreningar i en mängd stora studier på senare år, bl.a. från Europa.”

Sammanfattningsvis beskriver detta dokument aspekter som visar hälsomässiga fördelar med ventilation. Dokumentet är en litteratursammanställning av redan utförda undersökningar

Till nästa sida